1. Trang chủ
  2. Môn Hóa Học
  3. Chuyên đề - Este - Lipit

Kết quả và Đánh giá bài thi

Kết quả và Đánh giá

Chuyên đề - Este - Lipit

Học sinh: onlineh (Trưng vương)

Ngày làm bài: 11/09/2019. Thời gian: 14 phút 40 giây


I. Tóm tắt kết quả:

Điểm: 9/10. Xếp hạng: Giỏi

Câu Mức độ Kết quả
Câu 1 (1 điểm) Dễ Đúng   Xem lời giải
Câu 2 (1 điểm) Dễ Đúng   Xem lời giải
Câu 3 (1 điểm) Dễ Đúng   Xem lời giải
Câu 4 (1 điểm) Dễ Đúng   Xem lời giải
Câu 5 (1 điểm) Trung bình Đúng   Xem lời giải
Câu 6 (1 điểm) Trung bình Sai   Hỏi bài này
Câu 7 (1 điểm) Trung bình Đúng   Xem lời giải
Câu 8 (1 điểm) Khó Đúng   Xem lời giải
Câu 9 (1 điểm) Khó Đúng   Xem lời giải
Câu 10 (1 điểm) Khó Đúng   Xem lời giải

Hướng dẫn: để xem đáp số đúng, bạn hãy click vào chữ "Sai", chữ "Đúng" hoặc "Không làm"


II. Nhận xét:

Chúc mừng! Bạn đã hoàn thành chuyên đề này ở mức độ “Rất tốt”. Như vậy, bạn đã nắm vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn có thể chuyển sang luyện các chuyên đề khác tại đây!
Chúc bạn ôn luyện tốt theo nhận xét và hướng dẫn nêu trên để làm bài tốt hơn.

Mạng Giáo Dục LuyệnThi360