1. Trang chủ
  2. Môn Tiếng Anh

Kết quả và Đánh giá bài thi

Kết quả và Đánh giá

Đề ngẫu nhiên theo cấu trúc 2015 - Môn Tiếng Anh

Học sinh: Wang Yibo (THPT Cẩm Phả)

Ngày làm bài: 29/07/2021. Thời gian: 23 phút 16 giây


I. Tóm tắt kết quả:

Điểm: 7/10. Xếp hạng: Khá

Câu Mức độ Kết quả
Câu 1 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 2 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 3 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 4 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 5 (0.125 điểm) Trung bình Sai   Hỏi bài này
Câu 6 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 7 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 8 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 9 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 10 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 11 (0.125 điểm) Khó Đúng  
Câu 12 (0.125 điểm) Dễ Sai   Hỏi bài này
Câu 13 (0.125 điểm) Khó Đúng  
Câu 14 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 15 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 16 (0.125 điểm) Dễ Đúng  
Câu 17 (0.125 điểm) Khó Sai   Hỏi bài này
Câu 18 (0.125 điểm) Khó Đúng  
Câu 19 (0.125 điểm) Khó Sai   Hỏi bài này
Câu 20 (0.125 điểm) Khó Sai   Hỏi bài này
Câu 21 (0.125 điểm) Khó Đúng  
Câu 22 (0.125 điểm) Khó Sai   Hỏi bài này
Câu 23 (0.125 điểm) Khó Đúng  
Câu 24 (0.125 điểm) Khó Đúng  
Câu 25 (0.125 điểm) Dễ Đúng  
Câu 26 (0.125 điểm) Khó Sai   Hỏi bài này
Câu 27 (0.125 điểm) Khó Sai   Hỏi bài này
Câu 28 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 29 (0.125 điểm) Khó Đúng  
Câu 30 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 31 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 32 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 33 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 34 (0.125 điểm) Khó Đúng  
Câu 35 (0.125 điểm) Khó Sai   Hỏi bài này
Câu 36 (0.125 điểm) Khó Sai   Hỏi bài này
Câu 37 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 38 (0.125 điểm) Khó Đúng  
Câu 39 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 40 (0.125 điểm) Khó Sai   Hỏi bài này
Câu 41 (0.125 điểm) Dễ Đúng  
Câu 42 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 43 (0.125 điểm) Trung bình Sai   Hỏi bài này
Câu 44 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 45 (0.125 điểm) Khó Đúng  
Câu 46 (0.125 điểm) Khó Đúng  
Câu 47 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 48 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 49 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 50 (0.125 điểm) Khó Đúng  
Câu 51 (0.125 điểm) Trung bình Sai   Hỏi bài này
Câu 52 (0.125 điểm) Trung bình Sai   Hỏi bài này
Câu 53 (0.125 điểm) Trung bình Sai   Hỏi bài này
Câu 54 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 55 (0.125 điểm) Trung bình Sai   Hỏi bài này
Câu 56 (0.125 điểm) Trung bình Sai   Hỏi bài này
Câu 57 (0.125 điểm) Trung bình Sai   Hỏi bài này
Câu 58 (0.125 điểm) Trung bình Sai   Hỏi bài này
Câu 59 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 60 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 61 (0.125 điểm) Khó Đúng  
Câu 62 (0.125 điểm) Khó Sai   Hỏi bài này
Câu 63 (0.125 điểm) Khó Đúng  
Câu 64 (0.125 điểm) Khó Đúng  
Câu 65 (0.125 điểm) Khó Đúng  
Câu 66 (0.125 điểm) Khó Đúng  
Câu 67 (0.125 điểm) Khó Đúng  
Câu 68 (0.125 điểm) Khó Đúng  
Câu 69 (0.125 điểm) Khó Đúng  
Câu 70 (0.125 điểm) Khó Sai   Hỏi bài này
Câu 71 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 72 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 73 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 74 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 75 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 76 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 77 (0.125 điểm) Trung bình Sai   Hỏi bài này
Câu 78 (0.125 điểm) Trung bình Sai   Hỏi bài này
Câu 79 (0.125 điểm) Trung bình Sai   Hỏi bài này
Câu 80 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  

Hướng dẫn: để xem đáp số đúng, bạn hãy click vào chữ "Sai", chữ "Đúng" hoặc "Không làm"


II. Nhận xét:

1. Dạng bài - Trọng âm

Bạn làm đúng các câu 6,7,8,9,10 và không sai câu nào. Tỷ lệ đúng: 100%

Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong dạng bài này. Bạn có thể luyện thêm các dạng bài khác tại đây!

2. Dạng bài - Phương thức phát âm

Bạn làm đúng các câu 1,2,3,4 và sai câu 5. Tỷ lệ đúng: 80%

Bạn nắm tương đối vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong dạng bài này. Bạn có thể luyện vững thêm dạng bài này tại đây hoặc chuyển qua luyện dạng bài khác!

3. Dạng bài - Từ trái nghĩa

Bạn làm đúng các câu 46,47,48,49,50 và không sai câu nào. Tỷ lệ đúng: 100%

Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong dạng bài này. Bạn có thể luyện thêm các dạng bài khác tại đây!

4. Dạng bài - Từ cùng nghĩa

Bạn làm đúng các câu 31,32,33,34,37,38,39 và sai các câu 35,36,40. Tỷ lệ đúng: 70%

Bạn nắm tương đối vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong dạng bài này. Bạn có thể luyện vững thêm dạng bài này tại đây hoặc chuyển qua luyện dạng bài khác!

5. Dạng bài - Phát hiện lỗi cần sửa

Bạn làm đúng các câu 41,42,44,45 và sai câu 43. Tỷ lệ đúng: 80%

Bạn nắm tương đối vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong dạng bài này. Bạn có thể luyện vững thêm dạng bài này tại đây hoặc chuyển qua luyện dạng bài khác!

6. Dạng bài - Danh từ

Bạn làm không đúng câu nào và sai câu 22. Tỷ lệ đúng: 0%

Bạn còn yếu dạng bài này. Bạn nên luyện thêm tại đây: Dạng bài - Danh từ

7. Dạng bài - Động từ

Bạn làm đúng các câu 15,16,25,28 và sai câu 12. Tỷ lệ đúng: 80%

Bạn nắm tương đối vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong dạng bài này. Bạn có thể luyện vững thêm dạng bài này tại đây hoặc chuyển qua luyện dạng bài khác!

8. Dạng bài - Tính từ

Bạn làm đúng các câu 23,30 và không sai câu nào. Tỷ lệ đúng: 100%

Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong dạng bài này. Bạn có thể luyện thêm các dạng bài khác tại đây!

9. Dạng bài - Phương thức cấu tạo từ/sử dụng từ

Bạn làm đúng các câu 11,13,14,18,21,24 và sai câu 26. Tỷ lệ đúng: 85%

Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong dạng bài này. Bạn có thể luyện thêm các dạng bài khác tại đây!

10. Dạng bài - Cụm động từ - Tổ hợp từ cố định

Bạn làm đúng câu 29 và sai các câu 17,19,20,27. Tỷ lệ đúng: 20%

Bạn còn yếu dạng bài này. Bạn nên luyện thêm tại đây: Dạng bài - Cụm động từ - Tổ hợp từ cố định

11. Dạng bài - Điền từ vào chỗ trống

Bạn làm đúng các câu 71,72,73,74,75,76,80 và sai các câu 77,78,79. Tỷ lệ đúng: 70%

Bạn nắm tương đối vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong dạng bài này. Bạn có thể luyện vững thêm dạng bài này tại đây hoặc chuyển qua luyện dạng bài khác!

12. Dạng bài - Đọc hiểu lấy thông tin

Bạn làm đúng các câu 54,59,60 và sai các câu 51,52,53,55,56,57,58. Tỷ lệ đúng: 30%

Bạn còn yếu dạng bài này. Bạn nên luyện thêm tại đây: Dạng bài - Đọc hiểu lấy thông tin

13. Dạng bài - Đọc phân tích

Bạn làm đúng các câu 61,63,64,65,66,67,68,69 và sai các câu 62,70. Tỷ lệ đúng: 80%

Bạn nắm tương đối vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong dạng bài này. Bạn có thể luyện vững thêm dạng bài này tại đây hoặc chuyển qua luyện dạng bài khác!

Chúc bạn ôn luyện tốt theo nhận xét và hướng dẫn nêu trên để làm bài tốt hơn.

Mạng Giáo Dục LuyệnThi360