Kết quả và Đánh giá

Chuyên đề - ADN, gen và đột biến gen

Học sinh: Đỗ Mến

Ngày làm bài: 14/08/2018. Thời gian: 9 phút 4 giây


I. Tóm tắt kết quả:

Điểm: 7/10. Xếp hạng: Khá

Câu Mức độ Kết quả
Câu 1 (1 điểm) Dễ Đúng  
Câu 2 (1 điểm) Dễ Sai   Hỏi bài này
Câu 3 (1 điểm) Dễ Sai   Hỏi bài này
Câu 4 (1 điểm) Dễ Đúng  
Câu 5 (1 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 6 (1 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 7 (1 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 8 (1 điểm) Khó Đúng  
Câu 9 (1 điểm) Khó Sai   Hỏi bài này
Câu 10 (1 điểm) Khó Đúng  

Hướng dẫn: để xem đáp số đúng, bạn hãy click vào chữ "Sai", chữ "Đúng" hoặc "Không làm"


II. Nhận xét:

Chúc mừng! Bạn đã hoàn thành chuyên đề này ở mức độ “Khá tốt”. Như vậy, bạn đã nắm tương đối vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn có thể luyện thêm tại đây để đạt được điểm cao hơn! Hoặc có thể chuyển sang luyện các chuyên đề khác!
Chúc bạn ôn luyện tốt theo nhận xét và hướng dẫn nêu trên để làm bài tốt hơn.

Mạng Giáo Dục LuyệnThi360