1. Trang chủ
  2. Môn Tiếng Anh

Kết quả và Đánh giá bài thi

Kết quả và Đánh giá

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2016 - Tiếng Anh Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội lần 2

Học sinh: dieuquynh (Nguyen Trai)

Ngày làm bài: 27/11/2019. Thời gian: 18 phút 3 giây


I. Tóm tắt kết quả:

Điểm: 7.8/8. Xếp hạng: Giỏi

Câu Mức độ Kết quả
Câu 1 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 2 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 3 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 4 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 5 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 6 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 7 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 8 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 9 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 10 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 11 (0.125 điểm) Khó Đúng  
Câu 12 (0.125 điểm) Khó Đúng  
Câu 13 (0.125 điểm) Khó Đúng  
Câu 14 (0.125 điểm) Khó Đúng  
Câu 15 (0.125 điểm) Khó Đúng  
Câu 16 (0.125 điểm) Khó Đúng  
Câu 17 (0.125 điểm) Khó Đúng  
Câu 18 (0.125 điểm) Khó Đúng  
Câu 19 (0.125 điểm) Khó Đúng  
Câu 20 (0.125 điểm) Khó Đúng  
Câu 21 (0.125 điểm) Dễ Đúng  
Câu 22 (0.125 điểm) Khó Đúng  
Câu 23 (0.125 điểm) Khó Đúng  
Câu 24 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 25 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 26 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 27 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 28 (0.125 điểm) Khó Đúng  
Câu 29 (0.125 điểm) Rất khó Đúng  
Câu 30 (0.125 điểm) Rất khó Đúng  
Câu 31 (0.125 điểm) Khó Đúng  
Câu 32 (0.125 điểm) Khó Đúng  
Câu 33 (0.125 điểm) Khó Đúng  
Câu 34 (0.125 điểm) Khó Đúng  
Câu 35 (0.125 điểm) Khó Đúng  
Câu 36 (0.125 điểm) Khó Đúng  
Câu 37 (0.125 điểm) Rất khó Đúng  
Câu 38 (0.125 điểm) Rất khó Đúng  
Câu 39 (0.125 điểm) Khó Đúng  
Câu 40 (0.125 điểm) Dễ Đúng  
Câu 41 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 42 (0.125 điểm) Khó Đúng  
Câu 43 (0.125 điểm) Khó Đúng  
Câu 44 (0.125 điểm) Khó Đúng  
Câu 45 (0.125 điểm) Trung bình Sai   Hỏi bài này
Câu 46 (0.125 điểm) Khó Đúng  
Câu 47 (0.125 điểm) Khó Sai   Hỏi bài này
Câu 48 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 49 (0.125 điểm) Khó Đúng  
Câu 50 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 51 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 52 (0.125 điểm) Khó Đúng  
Câu 53 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 54 (0.125 điểm) Khó Đúng  
Câu 55 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 56 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 57 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 58 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 59 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 60 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 61 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 62 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 63 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 64 (0.125 điểm) Trung bình Đúng  

Hướng dẫn: để xem đáp số đúng, bạn hãy click vào chữ "Sai", chữ "Đúng" hoặc "Không làm"


II. Nhận xét:

1. Dạng bài - Trọng âm

Bạn làm đúng các câu 23,50,54 và không sai câu nào. Tỷ lệ đúng: 100%

Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong dạng bài này. Bạn có thể luyện thêm các dạng bài khác tại đây!

2. Dạng bài - Phương thức phát âm

Bạn làm đúng các câu 21,22 và không sai câu nào. Tỷ lệ đúng: 100%

Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong dạng bài này. Bạn có thể luyện thêm các dạng bài khác tại đây!

3. Dạng bài - Từ cùng nghĩa

Bạn làm đúng các câu 40,42,43,46 và sai câu 47. Tỷ lệ đúng: 80%

Bạn nắm tương đối vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong dạng bài này. Bạn có thể luyện vững thêm dạng bài này tại đây hoặc chuyển qua luyện dạng bài khác!

4. Dạng bài - Phát hiện lỗi cần sửa

Bạn làm đúng các câu 48,49,51,52,53 và không sai câu nào. Tỷ lệ đúng: 100%

Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong dạng bài này. Bạn có thể luyện thêm các dạng bài khác tại đây!

5. Dạng bài - Cấu trúc câu

Bạn làm đúng các câu 27,29,30,31,32,33,34,35,41 và không sai câu nào. Tỷ lệ đúng: 100%

Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong dạng bài này. Bạn có thể luyện thêm các dạng bài khác tại đây!

6. Dạng bài - Tính từ

Bạn làm đúng các câu 25,39 và không sai câu nào. Tỷ lệ đúng: 100%

Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong dạng bài này. Bạn có thể luyện thêm các dạng bài khác tại đây!

7. Dạng bài - Từ nối

Bạn làm đúng các câu 24,44 và không sai câu nào. Tỷ lệ đúng: 100%

Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong dạng bài này. Bạn có thể luyện thêm các dạng bài khác tại đây!

8. Dạng bài - Cụm động từ - Tổ hợp từ cố định

Bạn làm đúng các câu 26,28,37,38 và sai câu 45. Tỷ lệ đúng: 80%

Bạn nắm tương đối vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong dạng bài này. Bạn có thể luyện vững thêm dạng bài này tại đây hoặc chuyển qua luyện dạng bài khác!

9. Dạng bài - Chức năng giao tiếp

Bạn làm đúng câu 36 và không sai câu nào. Tỷ lệ đúng: 100%

Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong dạng bài này. Bạn có thể luyện thêm các dạng bài khác tại đây!

10. Dạng bài - Điền từ vào chỗ trống

Bạn làm đúng các câu 55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 và không sai câu nào. Tỷ lệ đúng: 100%

Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong dạng bài này. Bạn có thể luyện thêm các dạng bài khác tại đây!

11. Dạng bài - Đọc hiểu lấy thông tin

Bạn làm đúng các câu 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 và không sai câu nào. Tỷ lệ đúng: 100%

Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong dạng bài này. Bạn có thể luyện thêm các dạng bài khác tại đây!

12. Dạng bài - Đọc phân tích

Bạn làm đúng các câu 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 và không sai câu nào. Tỷ lệ đúng: 100%

Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong dạng bài này. Bạn có thể luyện thêm các dạng bài khác tại đây!

Chúc bạn ôn luyện tốt theo nhận xét và hướng dẫn nêu trên để làm bài tốt hơn.

Mạng Giáo Dục LuyệnThi360