1. Trang chủ
  2. Môn Hóa Học

Kết quả và Đánh giá bài thi

Kết quả và Đánh giá

Đề ngẫu nhiên theo cấu trúc 2015 - Môn Hóa

Học sinh: Le Thi Bich Tram B1910161

Ngày làm bài: 19/04/2020. Thời gian: 88 phút 1 giây


I. Tóm tắt kết quả:

Điểm: 7/10. Xếp hạng: Khá

Câu Mức độ Kết quả
Câu 1 (0.2 điểm) Dễ Đúng  
Câu 2 (0.2 điểm) Dễ Đúng   Xem lời giải
Câu 3 (0.2 điểm) Dễ Sai   Hỏi bài này
Câu 4 (0.2 điểm) Dễ Đúng  
Câu 5 (0.2 điểm) Dễ Sai   Hỏi bài này
Câu 6 (0.2 điểm) Dễ Đúng  
Câu 7 (0.2 điểm) Dễ Đúng   Xem lời giải
Câu 8 (0.2 điểm) Dễ Đúng  
Câu 9 (0.2 điểm) Trung bình Sai   Xem lời giải
Câu 10 (0.2 điểm) Dễ Sai   Xem lời giải
Câu 11 (0.2 điểm) Dễ Đúng   Xem lời giải
Câu 12 (0.2 điểm) Dễ Sai   Xem lời giải
Câu 13 (0.2 điểm) Dễ Đúng  
Câu 14 (0.2 điểm) Trung bình Đúng   Xem lời giải
Câu 15 (0.2 điểm) Dễ Đúng   Xem lời giải
Câu 16 (0.2 điểm) Trung bình Sai   Xem lời giải
Câu 17 (0.2 điểm) Dễ Đúng   Xem lời giải
Câu 18 (0.2 điểm) Dễ Đúng   Xem lời giải
Câu 19 (0.2 điểm) Dễ Đúng  
Câu 20 (0.2 điểm) Rất khó Sai   Hỏi bài này
Câu 21 (0.2 điểm) Trung bình Sai   Xem lời giải
Câu 22 (0.2 điểm) Dễ Đúng  
Câu 23 (0.2 điểm) Dễ Đúng   Xem lời giải
Câu 24 (0.2 điểm) Dễ Đúng   Xem lời giải
Câu 25 (0.2 điểm) Khó Đúng   Xem lời giải
Câu 26 (0.2 điểm) Trung bình Đúng   Xem lời giải
Câu 27 (0.2 điểm) Dễ Sai   Hỏi bài này
Câu 28 (0.2 điểm) Dễ Sai   Hỏi bài này
Câu 29 (0.2 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 30 (0.2 điểm) Trung bình Đúng   Xem lời giải
Câu 31 (0.2 điểm) Trung bình Đúng   Xem lời giải
Câu 32 (0.2 điểm) Trung bình Sai   Xem lời giải
Câu 33 (0.2 điểm) Dễ Đúng  
Câu 34 (0.2 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 35 (0.2 điểm) Trung bình Đúng   Xem lời giải
Câu 36 (0.2 điểm) Trung bình Đúng   Xem lời giải
Câu 37 (0.2 điểm) Rất khó Đúng   Xem lời giải
Câu 38 (0.2 điểm) Dễ Sai   Xem lời giải
Câu 39 (0.2 điểm) Dễ Đúng   Xem lời giải
Câu 40 (0.2 điểm) Trung bình Sai   Xem lời giải
Câu 41 (0.2 điểm) Rất khó Đúng   Xem lời giải
Câu 42 (0.2 điểm) Dễ Đúng   Xem lời giải
Câu 43 (0.2 điểm) Dễ Đúng   Xem lời giải
Câu 44 (0.2 điểm) Dễ Đúng   Xem lời giải
Câu 45 (0.2 điểm) Dễ Đúng   Xem lời giải
Câu 46 (0.2 điểm) Khó Sai   Xem lời giải
Câu 47 (0.2 điểm) Trung bình Đúng   Xem lời giải
Câu 48 (0.2 điểm) Rất khó Đúng   Xem lời giải
Câu 49 (0.2 điểm) Dễ Sai   Hỏi bài này
Câu 50 (0.2 điểm) Dễ Đúng   Xem lời giải

Hướng dẫn: để xem đáp số đúng, bạn hãy click vào chữ "Sai", chữ "Đúng" hoặc "Không làm"


II. Nhận xét:

1. Chuyên đề - Nguyên tử. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bạn làm đúng câu 1 và không sai câu nào. Tỷ lệ đúng: 100%

Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn có thể luyện thêm các chuyên đề khác tại đây!

2. Chuyên đề - Tốc độ phản ứng - Cân bằng hóa học

Bạn làm đúng câu 4 và không sai câu nào. Tỷ lệ đúng: 100%

Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn có thể luyện thêm các chuyên đề khác tại đây!

3. Chuyên đề - Axit - Bazơ - Muối và Sự điện li

Bạn làm đúng câu 2 và sai câu 3. Tỷ lệ đúng: 50%

Bạn chưa nắm vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn nên luyện thêm tại đây: Chuyên đề - Axit - Bazơ - Muối và Sự điện li

4. Chuyên đề - Nhóm Halogen

Bạn làm đúng câu 6 và không sai câu nào. Tỷ lệ đúng: 100%

Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn có thể luyện thêm các chuyên đề khác tại đây!

5. Chuyên đề - Lưu huỳnh và hợp chất của lưu huỳnh

Bạn làm không đúng câu nào và sai câu 5. Tỷ lệ đúng: 0%

Bạn còn yếu chuyên đề này. Bạn nên luyện thêm tại đây: Chuyên đề - Lưu huỳnh và hợp chất của lưu huỳnh

6. Chuyên đề - Nitơ và hợp chất của Nitơ

Bạn làm đúng câu 7 và không sai câu nào. Tỷ lệ đúng: 100%

Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn có thể luyện thêm các chuyên đề khác tại đây!

7. Chuyên đề - Cacbon, Silic và hợp chất của chúng

Bạn làm đúng câu 8 và sai câu 9. Tỷ lệ đúng: 50%

Bạn chưa nắm vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn nên luyện thêm tại đây: Chuyên đề - Cacbon, Silic và hợp chất của chúng

8. Chuyên đề - Đại cương về Kim Loại

Bạn làm đúng câu 11 và sai câu 10. Tỷ lệ đúng: 50%

Bạn chưa nắm vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn nên luyện thêm tại đây: Chuyên đề - Đại cương về Kim Loại

9. Chuyên đề - Sự điện phân - Sự ăn mòn kim loại - Điều chế kim loại

Bạn làm đúng các câu 13,14 và sai câu 12. Tỷ lệ đúng: 66%

Bạn chưa nắm vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn nên luyện thêm tại đây: Chuyên đề - Sự điện phân - Sự ăn mòn kim loại - Điều chế kim loại

10. Chuyên đề - Kim loại kiềm và hợp chất của kim loại kiềm

Bạn làm đúng câu 15 và sai câu 16. Tỷ lệ đúng: 50%

Bạn chưa nắm vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn nên luyện thêm tại đây: Chuyên đề - Kim loại kiềm và hợp chất của kim loại kiềm

11. Chuyên đề - Kim loại kiềm thổ và hợp chất của kim loại kiềm thổ

Bạn làm đúng các câu 17,18 và không sai câu nào. Tỷ lệ đúng: 100%

Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn có thể luyện thêm các chuyên đề khác tại đây!

12. Chuyên đề - Nhôm và hợp chất của nhôm

Bạn làm đúng câu 19 và sai câu 20. Tỷ lệ đúng: 50%

Bạn chưa nắm vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn nên luyện thêm tại đây: Chuyên đề - Nhôm và hợp chất của nhôm

13. Chuyên đề - Crom và hợp chất của Crom

Bạn làm không đúng câu nào và sai câu 21. Tỷ lệ đúng: 0%

Bạn còn yếu chuyên đề này. Bạn nên luyện thêm tại đây: Chuyên đề - Crom và hợp chất của Crom

14. Chuyên đề - Sắt và hợp chất của sắt

Bạn làm đúng các câu 22,24,25,26 và không sai câu nào. Tỷ lệ đúng: 100%

Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn có thể luyện thêm các chuyên đề khác tại đây!

15. Chuyên đề - Đồng và hợp chất của đồng

Bạn làm đúng câu 23 và không sai câu nào. Tỷ lệ đúng: 100%

Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn có thể luyện thêm các chuyên đề khác tại đây!

16. Chuyên đề - Đại cương về hóa học hữu cơ

Bạn làm không đúng câu nào và sai các câu 27,28. Tỷ lệ đúng: 0%

Bạn còn yếu chuyên đề này. Bạn nên luyện thêm tại đây: Chuyên đề - Đại cương về hóa học hữu cơ

17. Chuyên đề - Hidrocacbon no

Bạn làm đúng câu 29 và không sai câu nào. Tỷ lệ đúng: 100%

Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn có thể luyện thêm các chuyên đề khác tại đây!

18. Chuyên đề - Hidrocacbon không no

Bạn làm đúng câu 30 và không sai câu nào. Tỷ lệ đúng: 100%

Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn có thể luyện thêm các chuyên đề khác tại đây!

19. Chuyên đề - Ancol - Phenol

Bạn làm đúng câu 31 và sai câu 32. Tỷ lệ đúng: 50%

Bạn chưa nắm vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn nên luyện thêm tại đây: Chuyên đề - Ancol - Phenol

20. Chuyên đề - Andehit - Xeton

Bạn làm đúng câu 33 và không sai câu nào. Tỷ lệ đúng: 100%

Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn có thể luyện thêm các chuyên đề khác tại đây!

21. Chuyên đề - Axit Cacboxilic

Bạn làm đúng các câu 34,35,36,37 và không sai câu nào. Tỷ lệ đúng: 100%

Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn có thể luyện thêm các chuyên đề khác tại đây!

22. Chuyên đề - Este - Lipit

Bạn làm đúng các câu 39,41 và sai các câu 38,40. Tỷ lệ đúng: 50%

Bạn chưa nắm vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn nên luyện thêm tại đây: Chuyên đề - Este - Lipit

23. Chuyên đề - Cacbonhiđrat

Bạn làm đúng câu 42 và không sai câu nào. Tỷ lệ đúng: 100%

Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn có thể luyện thêm các chuyên đề khác tại đây!

24. Chuyên đề - Amin - Amino Axit - Protein

Bạn làm đúng các câu 43,44,45,47,48 và sai câu 46. Tỷ lệ đúng: 83%

Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn có thể luyện thêm các chuyên đề khác tại đây!

25. Chuyên đề - Polime

Bạn làm không đúng câu nào và sai câu 49. Tỷ lệ đúng: 0%

Bạn còn yếu chuyên đề này. Bạn nên luyện thêm tại đây: Chuyên đề - Polime

26. Chuyên đề - Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế - xã hội - môi trường

Bạn làm đúng câu 50 và không sai câu nào. Tỷ lệ đúng: 100%

Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn có thể luyện thêm các chuyên đề khác tại đây!

Chúc bạn ôn luyện tốt theo nhận xét và hướng dẫn nêu trên để làm bài tốt hơn.

Mạng Giáo Dục LuyệnThi360