1. Trang chủ
  2. Môn Sinh Học

Kết quả và Đánh giá bài thi

Kết quả và Đánh giá

Đề ngẫu nhiên theo cấu trúc 2015 - Môn Sinh Học

Học sinh: Hà Võ Thị Thu (thpt)

Ngày làm bài: 17/06/2021. Thời gian: 58 phút 5 giây


I. Tóm tắt kết quả:

Điểm: 8.4/10. Xếp hạng: Giỏi

Câu Mức độ Kết quả
Câu 1 (0.2 điểm) Dễ Đúng  
Câu 2 (0.2 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 3 (0.2 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 4 (0.2 điểm) Khó Đúng  
Câu 5 (0.2 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 6 (0.2 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 7 (0.2 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 8 (0.2 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 9 (0.2 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 10 (0.2 điểm) Khó Đúng  
Câu 11 (0.2 điểm) Khó Đúng  
Câu 12 (0.2 điểm) Khó Đúng  
Câu 13 (0.2 điểm) Khó Đúng  
Câu 14 (0.2 điểm) Khó Sai   Hỏi bài này
Câu 15 (0.2 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 16 (0.2 điểm) Khó Đúng  
Câu 17 (0.2 điểm) Khó Đúng  
Câu 18 (0.2 điểm) Khó Đúng  
Câu 19 (0.2 điểm) Khó Đúng  
Câu 20 (0.2 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 21 (0.2 điểm) Khó Đúng  
Câu 22 (0.2 điểm) Khó Đúng  
Câu 23 (0.2 điểm) Rất khó Đúng  
Câu 24 (0.2 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 25 (0.2 điểm) Khó Sai   Hỏi bài này
Câu 26 (0.2 điểm) Khó Đúng  
Câu 27 (0.2 điểm) Khó Đúng  
Câu 28 (0.2 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 29 (0.2 điểm) Trung bình Sai   Hỏi bài này
Câu 30 (0.2 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 31 (0.2 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 32 (0.2 điểm) Khó Sai   Hỏi bài này
Câu 33 (0.2 điểm) Rất khó Sai   Hỏi bài này
Câu 34 (0.2 điểm) Dễ Sai   Hỏi bài này
Câu 35 (0.2 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 36 (0.2 điểm) Trung bình Sai   Hỏi bài này
Câu 37 (0.2 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 38 (0.2 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 39 (0.2 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 40 (0.2 điểm) Dễ Đúng  
Câu 41 (0.2 điểm) Trung bình Sai   Hỏi bài này
Câu 42 (0.2 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 43 (0.2 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 44 (0.2 điểm) Dễ Đúng  
Câu 45 (0.2 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 46 (0.2 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 47 (0.2 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 48 (0.2 điểm) Dễ Đúng  
Câu 49 (0.2 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 50 (0.2 điểm) Trung bình Đúng  

Hướng dẫn: để xem đáp số đúng, bạn hãy click vào chữ "Sai", chữ "Đúng" hoặc "Không làm"


II. Nhận xét:

1. Chuyên đề - ADN, gen và đột biến gen

Bạn làm đúng các câu 1,2,3,4 và không sai câu nào. Tỷ lệ đúng: 100%

Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn có thể luyện thêm các chuyên đề khác tại đây!

2. Chuyên đề - ARN, phiên mã, dịch mã, điều hòa hoạt động của gen

Bạn làm đúng câu 5 và không sai câu nào. Tỷ lệ đúng: 100%

Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn có thể luyện thêm các chuyên đề khác tại đây!

3. Chuyên đề - Nhiễm sắc thể và đột biến nhiễm sắc thể

Bạn làm đúng các câu 6,7,8,9,10,11,12 và không sai câu nào. Tỷ lệ đúng: 100%

Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn có thể luyện thêm các chuyên đề khác tại đây!

4. Chuyên đề - Quy luật di truyền của Menden

Bạn làm đúng câu 13 và sai câu 14. Tỷ lệ đúng: 50%

Bạn chưa nắm vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn nên luyện thêm tại đây: Chuyên đề - Quy luật di truyền của Menden

5. Chuyên đề - Tương tác gen và tính đa hiệu của gen

Bạn làm đúng các câu 15,16,17 và không sai câu nào. Tỷ lệ đúng: 100%

Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn có thể luyện thêm các chuyên đề khác tại đây!

6. Chuyên đề - Di truyền liên kết gen và hoán vị gen

Bạn làm đúng các câu 18,19 và không sai câu nào. Tỷ lệ đúng: 100%

Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn có thể luyện thêm các chuyên đề khác tại đây!

7. Chuyên đề - Di truyền liên kết giới tính

Bạn làm đúng các câu 20,21,22,23 và không sai câu nào. Tỷ lệ đúng: 100%

Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn có thể luyện thêm các chuyên đề khác tại đây!

8. Chuyên đề - Di truyền học quần thể

Bạn làm đúng các câu 24,26,27 và sai câu 25. Tỷ lệ đúng: 75%

Bạn nắm tương đối vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn có thể luyện vững thêm chuyên đề này tại đây hoặc chuyển qua luyện chuyên đề khác!

9. Chuyên đề - Ứng dụng di truyền học vào chọn giống

Bạn làm đúng các câu 28,30 và sai câu 29. Tỷ lệ đúng: 66%

Bạn chưa nắm vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn nên luyện thêm tại đây: Chuyên đề - Ứng dụng di truyền học vào chọn giống

10. Chuyên đề - Di truyền học người

Bạn làm đúng câu 31 và sai các câu 32,33. Tỷ lệ đúng: 33%

Bạn còn yếu chuyên đề này. Bạn nên luyện thêm tại đây: Chuyên đề - Di truyền học người

11. Chuyên đề - Bằng chứng tiến hóa

Bạn làm không đúng câu nào và sai câu 34. Tỷ lệ đúng: 0%

Bạn còn yếu chuyên đề này. Bạn nên luyện thêm tại đây: Chuyên đề - Bằng chứng tiến hóa

12. Chuyên đề - Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa

Bạn làm đúng các câu 35,37,38 và sai câu 36. Tỷ lệ đúng: 75%

Bạn nắm tương đối vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn có thể luyện vững thêm chuyên đề này tại đây hoặc chuyển qua luyện chuyên đề khác!

13. Chuyên đề - Sự phát sinh và phát triển sự sống trên trái đất

Bạn làm đúng các câu 39,40 và không sai câu nào. Tỷ lệ đúng: 100%

Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn có thể luyện thêm các chuyên đề khác tại đây!

14. Chuyên đề - Cơ thể và Môi trường

Bạn làm không đúng câu nào và sai câu 41. Tỷ lệ đúng: 0%

Bạn còn yếu chuyên đề này. Bạn nên luyện thêm tại đây: Chuyên đề - Cơ thể và Môi trường

15. Chuyên đề - Quần thể và cá thể sinh vật

Bạn làm đúng các câu 42,43 và không sai câu nào. Tỷ lệ đúng: 100%

Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn có thể luyện thêm các chuyên đề khác tại đây!

16. Chuyên đề - Quần xã sinh vật

Bạn làm đúng các câu 44,45,46,47 và không sai câu nào. Tỷ lệ đúng: 100%

Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn có thể luyện thêm các chuyên đề khác tại đây!

17. Chuyên đề - Hệ sinh thái, sinh quyển. Sinh thái học với quản lí tài nguyên thiên nhiên

Bạn làm đúng các câu 48,49,50 và không sai câu nào. Tỷ lệ đúng: 100%

Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn có thể luyện thêm các chuyên đề khác tại đây!

Chúc bạn ôn luyện tốt theo nhận xét và hướng dẫn nêu trên để làm bài tốt hơn.

Mạng Giáo Dục LuyệnThi360